سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم حر – کارشناس ارشد روانشناسی
اصغر آقایی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
احمد عابدی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر روش درمانی مبتنی برپذیرش و تعهددرمانی برمیزان افسردگی و سلامت روان بیماران دیابتی نوع ۲ بود روش پژوهش ازمایشی و جامعه آماری شامل بیماران دیابتی مرکز خیریه دیابت اصفهان بود تعداد۳۰نفر بیمار دردو گروه ازمایش و گواه جایگزین شدند و پرسشنامه افسردگی بک و تست سلامت روان را قبل و بعدازمداخله تکمیل کردند گروه ازمایش اموزش گروهی روش درمانی ACT راطی ۸جلسه ۱۲۰دقیقه ای درطی ۸هفته دریافت کردند و گروه گواه این اموزش را دریافت نکردند ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه یک BDI II نتایج نشان داد که بین نمرات پس ازمون و پیش ازمون گروه ازمایش درمقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد P<0/001 نتایج پژوهش بیانگر تاثیر روش درمانی مبتنی برپذیرش و تعهددرمانی درکاهش افسردگی دربیماران دیابتی بود همچنین نشان داد اثردرمان درزمان پیگیری ماندگار بود.