سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد بهنام مقدم – کارشناس ارشد
محمد مرادی – کارشناس ارشد
رضا ضیغمی – دانشگاه علوم پزشکی قزوین
حمیدرضا جوادی –

چکیده:

اضطراب شایع ترین پاسخ روانی به سکته قلبی است این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کارایی روش emdr برمیزان اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شد پژوهش حاضر ازنوع کارازمایی بالینی می باشد ۶۰بیمار مبتلا به سکته قلبی بستری دربخشهای قلب بیمارستان بوعلی سینا قزوی به صورت نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب بک استفاده شد مداخلات دردو جلسه بصورت یک روز درمیان به مدت ۴۵تا۹۰دقیقه انجام شد میزان اضطراب بیماران قبل و بعدازاجرای مداخله با همکاری بیماران اندازه گیری شد داده ها به وسیله ازمونهای اماری تی مزدوج تی تست و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.