سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه ستانی مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت
شهلا سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت
محمدعلی وکیلی – دکتری سیستماتیک گیاهی

چکیده:

به منظور افزایش بازده اسانس گیری و نیز کیفیت اسانس گونه اکالیپتوس کامالدولنسیس برگهای این گونه درپاییز ۱۳۸۵ ازمناطق مختلف جیرفت به طور تصادفی جمع آوری گردید ازبرگهای خشک و اسیا شده این گیاه به دو روش تقطیر با آب و تقطیر با اب و بخار اسانس گیری شد و برشهای مختلف اسانس در فواصل زمانی ۳۰و۶۰و۹۰و۱۲۰دقیقه جمع آوری گردیدند بازده اسانس گیری درهربرش اسانس محاسبه شد و مشخص گردید که درهر دو روش افزایش زمان اسانس گیری منجر به تولید اسانس بیشتر می گردد ازطرف دیگر با تزریق برشهای بدست آمده به دستگاه MS / G مشخص شد که با افزایش مدت زمان اسانس گیری میزان ترکیب اصلی اسانس ۱و۸-سینئول کاهش می یابد دردو روش تقطیر با آب بازدهی اسانس از ۰٫۷۳درصد پس از ۳۰ دقیقه به ۱درصد پس از ۱۲۰دقیقه ازشروع اسانس گیری افزایش یافت درحالیکه میزان نسببی ترکیب اصلی ۱و۸-سینئول از۶۲٫۶۷% به ۴۹٫۶۳% تنزل نشان داد درروش تقطیر با آب و بخار بازده اسانس از ۰٫۷۵درصد پس از ۳۰دقیقه به ۱٫۰۳درصد پس از۱۲۰دقیقه ازشروع اسانس گیری افزایش یافت درحالیکه میزان نسبی ترکیب اصلی ۱و۸-سینئول از ۶۴درصد به ۵۶٫۱۵درصد کاهش نشان داد.