سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی تبریزی – کارشناس ارشد مهندسی معدن

چکیده:

امروزه حفر تونل توسط ماشینهای تونلزنی تمام مقطع TBM کاربرد وسیعی در سطح جهان یافته است بررسی ضریب بهره وری اینماشین ها با توجه به سرمایه اولیه زیاد آنها یکی از مسائلی است که از جوانب مختلف مورد توجه قرارمیگیرد در حفر مکانیزه تونل توسط ماشینهای تونلزنی تمام مقطع فرایند انتقال موادحفاری شده با توجه به نوع سیستم ترابری با دو سیستم پیوسته و منقطع قابل اجرا است در سیستم پیوسته مواد حفاری شده از طریق نوار نقاله به بیرون تونل هدایت میشوند اما در سیستم منقطع مواد حفاری شده با لحاظ سیستم ترابری ریلی از طریق واگنهای حمل خاک درهر قطار به بیرون انتقالمی یابند که مستلزم توقف حفاری جهت تعویض قطار می باشد اساسا میزان افزایش ضریب بهره وری ماشیندر روش پیوسته با عنایت به هزینه سرمایه گذاری بالا حائز اهمیت است. دراین مقاله ضمن معرفی فعالیت های کلیدی تونلزنی مکانیزه و تحلیل فعالیت های بحرانی ضریب بهره وری ماشین TBM تونل بلند زاگرس با لحاظ افزایش طول تونل در هر دو روش مذکور سیستم پیوسته و منقطع مورد بررسی قرارگرفت.