سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالباسط عثمانی – دانشجوی دانشگاه آزادمهاباد
محمدرضا وزیری – مدیراداره تولیدات زراعی شهرستان دیواندره
شیرین کارش –
پریا صلاحی سنند – دانش آموخته مهندسی آب

چکیده:

ذرت دانه ای مهمترین گیاه علوفه ای می باشد اهمیت ذرت به علت پرمحصولی تنوع فوق العاده کیفیت عادت رویش و قابل کشت بودن درمحدوده فوق العاده وسیعی ازشرایط محیطی است شبستری و مجتهدی ۱۳۸۷ به منظور افزایش راندمان مصرف آب و تعیین تراکم مناسب بوته ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار درروستای نساره علیا از توابع شهرستان دیواندره دراستان کردستان اجرا شد دراین پژوهش سه روش ابیاری شامل آبیاری تمام جوی ها آبیاری یک درمیان ثابت جویها و آبیاری یک درمیان متغیر جویها و سه تراکم ۶و۹و۱۲ بوته درمترمربع مورد بررسی قرارگرفت اثرروش آبیاری و تراکم برعملکرد دانه و برخی از صفات معنی دار بود اما اثرمتقابل روش آبیاری درتراکم برای هیچ یک ازصفات معنی دار نبود بالاترین عملکرد دانه از آبیاری تمام جوی ها به میزان ۸/۷ تن درهکتار بدست آمد.