سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس حاجیان نژاد – دانشجویان کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
مجید دشتی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی
الهام ملکی آذر –
امین باقری –

چکیده:

دراین مطالعه ابتدا دمای کاردینال جوانه زنی بذور روناس مطالعه گردید دمای بهینه ۲۰درجه تعیین گردید دراین مطالعه تاثیر خراش مکانیکی و هیدروپرایمینگ برشکستن خواب و شاخصهای جوانه زنی روناس RUBIA tinctorum موردبررسی قرارگرفت تیمارهای آزمایش شامل خراش مکانیکی دردو سطح خراش و بدون خراش و زمانهای مختلف هیدروپرایم همراه با هوادهی در۵ سطح صفرو۶و۱۲و۲۴و۴۸ ساعت بود آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳تکرار درآزمایشگاه فیزیولوژی مجتمع آموزش جهادکشاورزی خراسان رضوی درسال ۱۳۹۰ به انجام رسید بذور پس از اعمال تیمار به مدت ۱۴ روز درژرمیناتور درشرایط تاریکی و دمای ۲۰±۲ درجه سانتیگراد قرارگرفتند نتایج نشان دادند که بین بذورخراش دیده درمقایسه با بذور بدون خراش درکلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری P≤۰/۰۱ وجود دارد علاوه براین هیدروپرایم بذور به مدت ۴۸ساعت منجر به افزایش معنی داری P≤۰/۰۱ درکلیه شاخصهای جوانه زنی گردید نتایج حاصل ازا ثرمتقابل بین تیمارهای خراش و زمان هیدروپرایم حاکی ازتفاوت معنی دار P≤۰/۰۱ سرعت جوانه زنی بذور در۴۸ ساعت هیدروپرایم همراه خراش بود اما این تفاوت بین درصد جوانه زنی بذور بین زمانهای ۲۴و۴۸ ساعت مشاهده نشد.