سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی –
محسن حنیفی –

چکیده:

در فرآیند تولیدات کشاورزی عملیات خاک ورزی سهم قابل توجهی در مقدار انرژی ورودی به یک سیستم تولید محصولات کشاورزی دارد. در این تحقیق تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی (آماده سازی زمین با گاو آهن برگردان دار دو دیسک، گاوآهن قلمی و دو دیسک، دو بار دیسک و شاهد (خاک ورزی مرسوم) بر انرژی مصرفی، انرژی سوخت، انرژی نیروی انسانی در کاشت گلرنگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انرژی مصرفی، انرژی سوخت و انرژی نیروی انسانی در تیمارهای مختلف اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. تیمار شاهد با ۳۳۹۷ مگاژول بیشتری و تیمار دو بار دیسک با ۱۷۴۲ مگاژول در هکتار کمترین میزان کل انرژی مصرفی را در واحد سطح دارا می باشند. همچنین تیمار دوبار دیسک با میانگین ۱۰۳۰ مگاژول کمترین و تیمار شاهد با میانگین ۲۷۸۸ مگاژول بیشترین انرژی سوخت مصرفی در واحد سطح را به خود اختصاص داده اند. تیمار دوبار دیسک با میانگین ۳/۰۰۷ مگاژول در هکتار کمترین انرژی نیروی انسانی را در واحد سطح عملیات خاک ورزی را به خود اختصاص دادند.