سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسماعیل رمضان پور – استادیاران گروهمدیریت دانشگاه گیلان
محمدحسن قلیزاده –
آمنه شمسی – کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است دراین رابطه تعیین ابزارهای تامین مالی مناسب و ارتباط که با ثروت سهامداران دارند از نگرانیهای عمده مدیران است درایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی به عنوان منابع خارجی و سود انباشته به عنوان منبع داخلی محدود می شود که هریک ویژگیهای خاص خود را دارا است دراین میان بازار سرمایه با نقش انکارناپذیر خود دررشد و توسعه اقتصاد کشور نسبت به روشهای تامین مالی در قالب تغییرات بازده و ریسک سهام که عوامل موثر درتصمیم گیریهای سرمایه گذاران به شمار می روند واکنش نشان میدهد درهمین راستا هدف این مقاله بررسی رابطه بین وام انتشار سهام عادی و سود انباشته به عنوان متغیرهای مستقل واندازه شرکت ها بهعنوان متغیر کنترلی با بازده و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیرهای وابسته می باشد از این رو تعداد ۵۵ شرکت در طی دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۳-۱۳۸۹ مورد بررسی قرارگرفت به منظور ازمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی تعداد مشاهدات هریک از متغیرها ۳۸۵ داده است بهره گرفته شدهاست.