سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا افشار نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مهدی خیراندیش – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت میکنند. در این تحقیق رهبری معنوی در یک مدل انگیزشی توسعه یافته است که چشم انداز، امید/ ایمان و عشق به نوع دوستی و بینش مشترک در محیط کار و بقاء معنوی را در هم آمیخته است. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها در ماورای رهبری استراتژیک میباشد. رهبری معنوی با فراهم آوری بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی میگردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی ازقبیل سازمان یاد گیرنده، سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و… امکان ظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها کارآفرینی سازمانی است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب ۲ متغیر، رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی، ۴ فرضیه تدوین و توسط نرم افزارSPSS جهت آزمونهای آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون فریدمن وتحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزارLisrel انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، از این رو پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعه آماری، شرکت ایران خودرو می باشد و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ۱۵۵ نفر از کارکنان این سازمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن است که بین دو متغیر مورد بررسی در این پژوهش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.