سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عظیمی – استادیارگروه مدیریت دانشگاه زنجان
صالح عبادی لمر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه تغییرات در سازمانها اجتناب ناپذیر است،برای موفقیت و کامیابی ایجاد تغییرات ضروری است و سازمانی که نتواند این تغییرات را به نحو صحیح و منطقی و منطبق با آرمانش به اجرا گذارد ناگذیر میباید عرصه را ترک کند.رقابت جهانی و تج ارت روبه رشد د ر شرق و غرب،در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فضایی به شدت ناپایدار برای توسعه کسب و کارها ایجاد کرده است.جهت مقابله با این محیط نامطمئ ن و تغییرات مستمر نیاز به افراد در نقش رهبری به شدت احساس می شود.اقدامات رهبری تحول آفرین این امکان را به شرکتها میدهد تا به هنگام رقابت در یک محیط متلاطم و غیرقابل پیش بینی عملکرد خود را ارتقا دهند.هنگامی که اجزا رهبری تحول آفرین به عنوان مکمل سایر اقدامات رهبری به کار میرود میتواند به یک مزیت رقابتی برای شرکت تبدیل شود،و استفاده از این مزیت رقابتی نه تنها بر جهت گیری شرکت در همه جوانب بلکه به ائتلاف مفید بین کارکنان سازمان منجر شده و موجب اثربخشی چشم انداز شرکت می شود،سبک رهبری تحول آفرین یکی از سبک های جدید و مؤثر رهبری سازمان ها در فضای کنونی جامعه جهانی بوده و بالاخص به تجربه ثابت شده است که سبک رهبری تحول آفرین در محیط های پویا و ناپایدار به خوبی از عهده حل مسائل سازمان برآمده و به همین دلیل حرکت در مسیر تربیت رهبران تحول آفرین و توجه بیشتر به سبک رهبری تحول آفرین جز نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر سازمان ها می باشد. مدیران تحول گرا با ترکیب اعتماد و یک هدف مشترک بین افراد دارای ویژگیهای صحیح و مناسب می توانند به ایجاد یک تیم قوی کمک کنند. ائتلاف راهنمای حاصل از ظر فیت لازم برای وقوع تحول برخوردار خواهد بود. این ائتلاف دارای ظرفیت لازم برای انجام کار سخت به منظور چشم انداز مورد نیاز،انتقال آن به دیگران و توانمند سازی افراد برای انجام ا قدامات فراکیر خواهد بود و نیز از اعتبار لازم جهت ایجاد موفقیت های کوتاه مدت و راهبری و مدیریت طرح تحول برخوردارخواهد بود و می تواند دیدگاه های جدید را عمیقا در داخل فرهنگ سازمانی نفوذ داده و نهادینه کند. یک چشم انداز عالی حتی اگر به تعداد اندکی از افراد منتقل شود اهداف مهمی را دنبال می کند. اما قدرت واقعی یک چشم انداز فقط زمانی اشکار می شودکه بیشتر افراد درگیر در فرایند تحول درک مشترکی از اهداف و جهت ان داشته باشند.این حس مشترک در مورد یک اینده مطلوب قادر است فعالیت هایی که مدیران تحول گرا خلق می کنند با هم ثیر Ĥ هماهنگ سازد و به افراد برای انجام دادن آن انگیزه دهد. در این مقاله رهبری تحول آفرین و اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد و رهبری تحول آفرین بر شکل گیری ائتلاف راهنما و چشم انداز سازمانی بررسی می شود، مقاله حاضر از نوع توصیفی است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق میتواند به سازمانها در جهت کسب بازده بیشتر کمک کند.