سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جوینده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

شب پره خرنوب با نام علمیSpectrobates ceratoniae Ziller موسوم به کرم گلوگاه، مهمترین آفت انار در کشور ما محسوب می شود. این آفت علاوه بر وارد آوردن خسارت به میو هها در باغ، در انبار نیز موجب پوسیدگی و از بین رفتن میو هها می گردد. روش کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبورهای تریکو گراما یکی از روشهای مناسب در کاهش جمعیت آفت به ویژه در نسلهای آخر مطرح است. از آنجائیکه فعالیت آفت علاوه بر خسارت در طول فصل زراعی و در داخل باغ در انبار نیز ادامه دارد، بدینمنظور تاثیر رهاسازی زنبورهای تریکوگراما طی فصل زراعی در کاهش پوسیدگی آشکار و پنهان میوه ناشی از خسارت کرم گلوگاه در انبار طی سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. دو باغ با شرایط نسبتاً یکسان به عنوان تیمار و شاهد در شهرستان باغستان واقع در استان خراسان جنوبی انتخاب شد . در باغ مورد تیمار، زنبورهای تریکوگراما T.embryophagum به میزان ۵-۶ گرم تخم پارازیت شده در هکتار در هر نوبت رهاسازی، ه مزمان با مدار آبیاری از زمان فعالیت آفت تا زمان برداشت محصول رهاسازی گردید