سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شبنم سامبرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

تمامی دانشمندان در تحقیقات خود سعی بر آن دارند تا از کودکان در زمینه ی همچون تاثیر رنگ در میزان سالمتی آنها استفاده نمایند، زیرا کودکا تحت تأثیر آموخته های خود قرار ندارند و این مسئله موجب به حداقل رساندن عوامل بیرونی است. به دلیل حساسیت موضوع، طراح گرافیک محیطی باید زمینه ی مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگ و فرهنگ، روانشناسی رنگ ها و درک فضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدی در کاربرد فرم و ابعاد در فضای طراحی برسد. این کنکاش، در پی شناسایی ضرورت به کارگیری رنگ، فرم در فضا به عنوان عامل مؤثر در بهبود و مداوای بیمارا در مراکز بهداشتی و درمانی می باشد، و باعث بهبودی زودتر و ایجاد آرامش برای بیمار می باشد. براین اساس هدف مقاله حاضر ترسیم ویژگیها و ا ل لازم برای یافتن الگوهای مطلوب در طراحی بیمارستان کودکان می باشد. در این مقاله سعی دارد بابررسی تاثیر گرافیک محیطی بر کودکان و روان شناسی محیطی کودک و تأثیر رنگ بر درک فضایی آنها به نتایج مطلوب برای طراحی بیمارستان دست یافت این مقاله به روش تحقیق اسنادی مطالعات کتابخانه ای بصورت توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است.