سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیده فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – عضوو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – عضوو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نعمتی – عضوو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۹ در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با هدف بررسی تاثیر فاصله کشت و مالچ رنگی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کدوی مسمایی رقم رادا انجام شد. در این تحقیق طرح آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد( تعداد بوته در هر تیمار در تکرار ۱۰ عدد بود).بوته هایی که در تیمار با مالچ قرمز قرار داشتند زودرس تر بودندو درصد بدشکلی در میوه های شاهد نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود .در اکثر فاکتورها مالچ قرمز نسبت به آبی برتری داشت و فاصله کشت ۴۰ سانتی متر از ۳۰ سانتی متر بهتر بود. با وجه به بافت حساس کدو مسمایی میوه ها در تیمارهایی دارای مالچ کیفیت ظاهری بهتری داشتند.