سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه زنجان
پژمان میرشکرایی – استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
حسن حسنپور – استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
مصطفی معماریان – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به یافت شدن همرمون لپتین در پلاسمای منی و اسپرماتوزوای گونه های مختلف و نقش مهم این هورمون در تولید و مصرف انرژی و فرآیند های تولید مثلی هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر لپتین بر پارامتر های تحرک، ظرفیت یابی، واکنش اکروزومی و بقای اسپرم قوچ بود. پارامتر های تحرک اسپرماتوزوا به وسیله دستگاه CASA اندازه گیری شد. ظرفیت یابی و واکنش اکروزومی به وسیله رنگ آمیزی CTC مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی بقای اسپرماتوزوا از روش رنگ آمیزی ائوزین نیگروزین استفاده شد. در نهایت لپتین موجب افزایش برخی از پارامتر های تحرک، ظرفیت یابی و بقا اسپرماتوزوای قوچ شد