سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا خلیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت الله فتحی – هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمدصادق تقی زاده – هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب (دانشگاه شیراز
سیدعطاء الله سیادت –

چکیده:

امروزه به اثبات رسیده است که علفهای هرز بر روی گیاهان زراعی تاثیر گذار میباشند و در بسیاری از موارد باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی میشوند. میزان تاثیرگذاری علفهای هرز بر روی گیاهان زراعی بسته به نوع علف هرز، نوع گیاه زراعی و شرایطمحیطی متفاوت است. با توجه به اینکه علف هرز تاجخروس یکی از مهمترین علفهای هرز پنبه در سرتاسر دنیا میباشد، شناخت چگونگی تاثیرگذاری این علف هرز جز با بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیک این علف هرز در شرایط رقابت با آن امکانپذیر نمیباشد. نوع تاثیری که پنبه در شرایط رقابت بر روی بذور این علف هرز در شرایط رقابت میگذارد، میتواند در چگونگی تاثیرگذاری تاجخروسدر نسل بعد بر روی گیاهان زراعی بسیار حایز اهمیت باشد. بنابراین در آزمایشی سعی شد تا تاثیررقابت پنبه (رقم بختگان) بر بذور تولیدی تاجخروس ریشه قرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بر روی بذور جمعآوری شده تاجخروس از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب که در شرایط رقابت با پنبه بدست آمده بود انجام گرفت. و خصوصیات جوانه زنی آن در آزمایشگاه دانشکده مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای این آزمایش شامل چهار تراکم پنبه ( ۰ ،۳ ۶ و ۹ بوته در متر مربع) و تاریخ ظهور تاجخروس (همزمان با کشت پنبه، یک هفته بعد و دو هفته بعد) بود که در قالب طرح اسپلیت پلات به دست آمده بود. آزمایش جوانه زنی با آرایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که پنبه بر روی نسل بعد تاجخروس تاثیر گذار است و با تاخیر در زمان سبز شدن تاجخروس و افزایش تراکم پنبه خصوصیات جوانه زنی گیاهان حاصله به طور معنیداری (در سطح ۵ درصد) کاهش مییابد