سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ایرج محمودزاده کنی – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

فوم های فلزی جزو مصالح نوینی هستند که علاوه بر کاربردشان در زمینه ساخت عای قهای صوتی و حرارتی دارای قابلیت بالایی در جذب ارتعاشات ناشی از وارد آمدن بارهای ضربه ای م یباشند. لذا در طی چند سال گذشته از آ نها به عنوان محافظ سازه هایی که در معرض امواجناشی از انفجار قرار دارند استفاده می شود. این خصوصیت فوم های فلزی ناشی از نحوه فرآیند تولیدشان است. فوم های فلزی از اضافه کردنمواد جداکننده مانند سرامیک و هیدرید تیتانیوم به آلیاژ مذاب آلومینیوم یا سیلسیوم همراه با دمیدن گاز اکسیژن به درون آلیاژ وکنترل شرایط سرد شدن محلول تولید میشوند. این فرآیند تولید باعث م یشود فوم های فلزی علیرغم دارا بودن چگالی بسیار کم در مقایسه با فلزپایه شان(فلزی که فوم از آن ساخته شده است)، دارای قابلیت جذب و میرا نمودن ارتعاشات در حدود ۵ تا ۱۰ برابر فلز پایه باشند.به منظور بررسی تاثیر رفتار غیرخطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متکی بر ساز ههای بتنی محافظت شده با صفحات فومی ۱، مدل یک اتاق کنترل توسعه داده شده است. اتاق های کنترل جزو نقاط حساس در مراکز استراتژیک مانند پالایشگاه ها می باشند و تجهیزات حساس بهارتعاشات مانند رادا رهای مخابراتی در آ نها نصب م یگردد لذا امکان سرویس دهی آ نها بلافاصله بعد از وقوع انفجار باید فراهم باشد. ویژگیهایبار ضربه ای، سازه اتاق کنترل و صفحات فومی در مدل ریاضی شبیه سازی شده است. مطالعه موردی در حالتی که بتن وارد ناحیه غیر خطی می شود و حالتی که بتن فقط خطی باقی می ماند انجام شده و شتاب تجهیزات متکی بر دال کف اتاق کنترل در دو حالت با یکدیگر مقایسه شده است. بر اساس نتایج استخراج شده می توان نتیجه گیری کرد در صورتی که صفحات فومی به نحو مناسبی طراحی شده باشند در نظر گرفتن رفتار غیر خطی بتن تاثیری بر روی رفتار تجهیزات متکی بر دال کف سازه اتاق کنترل ندارد