سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه رهنما – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده ک
عباس همت – استاد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنع

چکیده:

تراکم خاک یکی از عوامل محدود کننده ی رشد گیاهان در مزارع می باشد. مقاومت مکانیکی خاک به عنوان شاخصی از تراکم خاک می تواند استفاده شود. در این پژوهش، فروسنج افقی چتد نوکی که قادر به اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک در سه عمق ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ سانیت متر بود، طراحی و ساخته شد. مقاومت مکانیکی افقی توسط نوک های منشوری با زاویه راس ۳۰ درجه اندازهگیری شد. این نوک های منشوری بصورت افقی به بارسنج های S- شکلی که در درون جعبه ای در پشت ساقه ی قرار گرفته بودند، وصل شدند. سنسور در مزرعه ای با خاک لوم رسی سیلتی در چهار سطح رطوبت ۰/۵PL و ۰/۷PL و ۰/۹PL و ۱/۱PL (PL:رطوبت درحد خمیری) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که محتوای رطوبت تاثیر معنی داری بر میانیگین شاخص مقاومت افقی داشت. با افزایش در محتوای رطوبت خاک، مقادیر شاخص مقاومت افقی خاک بطور خطی کاهش یافت. عمق بحرنی (Critical depth) ساقه حسگر، جایی که گسیختگی خاک از ترد به جریان خمیری تغییر می کند، بطور معنی داری با کاهش محتوای رطوبت افزایش یافت. یک رابطه خطی با ضریب تبین ۰/۷۴ بین مقادیر شاخص مقاومت افقی و محتوای رطوبت در عمق ۱۰ سانتی متر بدست آمد. این ضریب همبستگی در دو عمق ۲۰ و ۳۰ سانتی متر به ترتیب برابر ۰/۹۵ و ۰/۹۶ بود. این نشان داد که همبستگی رطوبت و شاخص مقاومت افقی اندازه گیری شده در زیر عمق بحرانی ساقه حسگر جایی که جریان خمیری در خاک رخ می دهد ، بیشتر است.