سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوذر نصیراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدحسین آق خانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرحیم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

گلرنگ از جمله محصولات استراتژیک مورد نظر در بخش دانه های روغنی می باشد. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن ( ۳۵-۴۰% می باشد ( ۲). شناخت خواص فیزیکی گلرنگ می تواند در اعمال فرآیندهای برداشت جداسازی، روغن گیری، پوست گیری، انتقال نقش اساسی ایفا کند. در این تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه گلرنگ بومی مشهد در طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار و در چهار سطح رطوبتی ۴/۳و۸و۱۲/۳ و ۱۶/۳ درصد برپایه خشک) مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش رطوبت طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، حجم، مساحت سطح، ضریب کرویت، ضریب رعنایی افزایش می یابد. افزایش رطوبت باعث افزایش ضریب اصطکاک بر روس سطوح مختلف شده است.کلیه خواص فیزیکی ذکر شده (به جزء ضریب کرویت ورعنایی که در سطح احتمال ۵ % معنی دارند) در سطح احتمال ۱% معنی دار شدند.