سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
علی رضا قدس ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

درتحقیق حاضرخصوصیات هندسی شامل طول عرض ضخامت قطرمیانگین حسابی و هندسی سطح جانبی و سطح مقطع مساحت تصویر و ضریب کرویت سه نوع دانه نخود ارقام آرمان هاشم و ۹۳-۹۳ و تاثیر میزان رطوبت روی آنها درقالب طرح کاملاتصادفی مورد بررسی قرارگرفت تاثیر رقم درآزمایشات مربوطه روی تمامی خصوصیات دانهه ای ارقام نخود مورد تحقیق به جز ضخامت معنی دار ۰/۰۵و۰/۰۱>P بود میزان رطوبت روی تمامی خصوصیات فیزیکی به جز ضریب کرویت درسطوح آماری یک و پنج درصد تاثیر معنی داری داشت برای نشان دادن تغییرات خصوصیات هندسی تمامی دانه های حبوبات مورد مطالعه با افزایش میزان رطوبت معادلات رگرسیونی از نوع درجه اول و با ضریب تعیین R2 بالا برازش گردید به جز ضریب کرویت دانه ی نخود ارقام آرمان و هاشم که معادله ی درجه دوم برازش بهتری و با ضریب تعیین R2 بالا را نشان داد.