سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حمید بخش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیررطوبت برخصوصیات ثقلی شامل وزن هزاردانه حجم دانسیته واقعی و توده و تخلخل یک نوع دانه نخود ارقام آرمان درقالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرارگرفت تاثیر رطوبت درازمایشات مربوطه روی تمامی خصوصیات دانه نخود مورد تحقیق معنی دار ۰/۰۵ و ۰/۰۱ P< بود نتایج نشان داد که با افزایش میزان رطوبت میزان دانسیته توده کاهش ولی میزان دانسیته واقعی حجم و وزن هزاردانه افزایش یافت بطوریکه بیشترین دانسیته توده دررطوبت ۷/۱ درصد و بیشترین میزان دانسیته واقعی دررطوبت ۲۸/۵ درصد دیده شد با افزایش میزان رطوبت بترتیب وزن هزاردانه افزایشی معادل ۲۶/۶ درصد حجم ۱۵/۶ دانسیته واقعی ۱۵/۲ درصد و تخلخل ۴۲/۳ درصد داشتند برای نشان دادن تغییرات خصوصیات ثقلی با افزایش میزان رطوبت معادلات رگرسیونی از نوع درجه اول وب ا ضریب تعیین R2 بالا برازش گردید.