سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حمید بخش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر میزان رطوبت پنج سطح رطوبتی برپایه وزن تر روی خصوصیات اصطکاکی شامل زاویه استقرار تخلیه زاویه استقرار پرکردن ضرایب اصطکاک ایستایی درمقابل سطوح مختلف ساختمانی شامل چوب استییل سیمان لاستیک آلومینیوم و آهن گالوانیزه دانه ی دریک واریته باقلا رقم برکت با استفاده از روابط رگرسیونی ارزیابی گردید نتایج نشان داد که میزان رطوبت تاثیر معنی داری P<0/01 روی خصوصیات زاویه پایداری تخلیه زاویه پایداری پرشدن ضرایب اصطکاک ایستایی روی سطوح ساهختمانی استیل چوب آهن گالوانیزه لاستیک آلومینیوم شیشه و سیمان دانه ی باقلای مورد آزمایش داشت چنان که بیشینه مقادیر کهدرمرود هریک از صفات اندازه گیری شده دربالاترین سطح رطوبتی سطح پنجم مشاهده شده بود نسبت به کمینه آنها درپایین ترین سطح رطوبتی سطح اول به ترتیب زاویه پایداری تخلیه ۵۳/۴ درصد زاویه استقرار با پایداری یا انباشتگی پرشدن ۵۶/۹ درصد ضرایب اصطکاک ایستایی روی سطح استیل ۳۴/۴ درصد سطح الومینیوم ۲۵/۰ درصد سطح آهن گالوانیزه ۴۷/۷ درصد سطح لاستیک ۳۹/۸ درصد سطح سیمان ۳۹/۰ درصد سطح چوب ۵۴/۸ درصد و سطح شیشه ۶۵/۸ درصد بیشتر بود.