سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت، صنعتی شدن شهرها و متعاقب آن روند روزافزون رشد تقاضا در زمینه آب، ارایه طرحهای منابع آب به منظور تامین نیازها ضروری بنظر میرسد. در این تحقیق ابتدا نحوهی توزیع رسوب در مخزن سد شهید رجایی در سالهای مختلف بهره برداری با استفاده از روش تجربی کاهش سطح تعیین شده است. سپس با استفاده از روش بهرهبرداری استاندارد نحوهی تامین نیازها در دورههایی که منحنیهای سطح- حجم – ارتفاع آن با استفاده از روش کاهش سطح تعیین شده است مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی عملکرد سیستم از شاخص های اعتمادپذیری و آسیبپذیری استفاده شده است.