سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا الهی – کارشناسی ارشد دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد – دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران
جعفر راثی زاده غنی – دانشیار – دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران
عبدالقیوم صفائی – کارشناسی ارشد دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق تلاش شد تا خوا سطحی آلیاژ منیزیم AZ31 از طریق ذوب سطحی و نیز ایجاد لایه های آلیاژی با پودر آلومینیوم و مخلوط پودری Al+15Wt% Ni بهبود یابد. بدین منظور از فرایند قوس تنگستن (TIG) جهت تامین منبع حرارتی برای ذوب لایه های سطحی استفاده شد. در این راستا ساختار لایه های سطحی توسط میکروسکپ نوری ، میکروسکپ الکترونی روبشی و پراش سنجی پرتو ایکس و خواص مکانیکی و تریبولوژی آنها به کمک آزمون های میکروسختی و سایش مورد مطالعه قرار گرفتند. لایه های سطحی آلیاژی با پودر آلومینیوم شامل زمینه بر مبنای α-Mg و یوتکتیک Mg-Mg17Al12 و لایه های سطحی آلیاژی با مخلوط پودری Al+15Wt% Ni شامل زمینه بر مبنای Mg و ترکیبات بین فلزی Mg17Al12 و AlNi3 هستند. نتایج حاصل از آزمون میکروسختی نشان می دهد که سختی آلیاژ AZ31 از ۵۵HV0.1 برای زیر لایه تا ۸۷HV0.1 برای لایه ذوب شده ، ۱۹۳HV0.1 برای لایه آلیاژی شده با پودر آلومینیوم و ۱۷۰HV0.1 برای لایه آلیاژی شده با مخلوط پودری Al+15Wt% Ni افزایش یافته است. همچنین مشاهده شد که لایه های سطحی آلیاژی به واسطه تشکیل ترکیبات بین فلزی سخت ، در مقایسه با نمونه اولیه و نیز لایه های ذوب شده ، مقاومت به سایش بهتری را نشان می دهند.