سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایوب عشقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امیر لشگری –
ابوالفضل کارگرفرد – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع البرز
آژنگ تاج دینی –

چکیده:

دراینتحقیق تاثیر ذرات نانورس برخصوصیات مکانیکی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام پلی پروپیلن مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور از پودرپوست بادام درسه سطح ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ درصد و نانورس درسطوح ۰، ۲/۵ و ۵ درصد استفاده گردید و همچنین مالئیک انیدرید پلی پروپیلن به میزان ۲ درصد درتمام ترکیب ها به کاررفت سپس نانوکامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از اکسترودر دوماردونه ناهمسوگرد و دستگاه قالب گیری تزریقی ساخته شد و ازمونهای مکانیکی شامل کشش خمش ضربه و سختی اندازهگیری شده همچنین آزمایش xRD به منظور تعیین نحوه پراکنش نانورس درچندسازه های ساخته شده نیز انجام شد نتایج نشان داد حضور نانورس باعث افزایش مدولها شده و میتوان گفت که باتوجه به اینکه ابعاد ذرات نانوبسیار کوچکتر از ذرات لیگنوسلولزی می باشد لذا بهتر توزیع شده و یکنواختی بیشتری نسبت به ذرات بزرگتر درچند سازه بوجود می آورند از طرفی حضور نانورس باعث کاهش مقاومت های خمشی و کششی شد و دلیل این امر م ی تواند به دلیل نقاط تجمع و تراکم ذرات نانورس درماتریس که موجب تشکیل توده های درهم رفته و فضاهای خالی درماتریس می گرددب اشد ودرنتیجه سب ب ایجاد نقطه ضعف اتصال بین ذرات می شود.