سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موسی الرضا راسته – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهروز دستار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود شمس شرق – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده به جیره مرغهای تخمگذار برخصوصیات کیفی تخم مرغ درآزمایشی به مدت ۸ هفته با استفاده از ۱۲۰ قطعه مرغ تخمگذار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۶ تیمار و ۴ تکرار و ۵ قطعه مرغ درهر تکرار بررسی شد تیمارها شامل جیره پایه، جیره جو و سویا جیره جو و آنزیم سافیزیم و جایگزینی جو جوانه زده به جای جو در سطوح ۳۳ ، ۶۶ و ۱۰۰ درصد می باشد تخم مرغهای جمع آوری شده به مدت دو هفته در دمای یخچال ۴-۶ درجه سانتی گراد ذخیره شدند و پس از آن خصوصیات کیفی تخم مرغ اندازه گیری شد برای بررسی اثر ذخیره سازی تخم مرغ و سطوح مختلف جو جوانه زده از آزمایش فاکتوریل ۶×۲ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نمونه گیری استفاده شد.