سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشا
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
سیدجعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

اتلاف وزن، فسادپذیری و زوال سریع، اغلب از عوامل اصلی هستند که مدت ذخیره سازی و قابلیت عرضه در بازار میوه و سبزیجات را تعیین می کنند.بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته از بهترین روشهای نگهداری میوه و سبزیجات حساس به فساد به شمار میروند. در این تحقیق تاثیر بسته بندی با پوشش پلی اتیلن)با منافذ میکرون و بدون منفذ( و بدون پوشش)شاهد( در شرایط اتمسفر تعدیل یافته غیر فعال در دو دمای ۴و ۰۲ درجه سانتیگراد بر خصوصیات کیفی و عمر انباری گوجه فرنگی بالغ ارزیابی شد. گوجه ها ۰۲ روز پس از بسته بندی، از نظر فاکتورهای مختلف کیفی نظیر کاهش وزن، سفتی بافت، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و PH مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میوه های بسته بندی شده با هر دو پوشش و دمای ۴درجه سانتیگراد تاثیر معنی داری در کاهش درصد افت وزن داشت. پوشش پلی اتیلن با منفذ میکرونی و دمای ۴درجه سانتیگراد بهترین حفظ سفتی میوه را داشت. بین دو پوشش از نظر مواد جامد محلول اختلاف مشاهده نگردید که بیشترین مقدار آن در شاهد مشاهده شد. در طول دوره ذخیره سازی از نظر اسیدیته قابل تیترات و PH بین پوشش ها و دما اختلاف معنی داری مشاهده گردید. بیشترین مقدار PH در شاهد و بهترینحفظ اسیدیته در پلی اتیلن بدون منفذ در دمای ۴درجه سانتیگراد مشاهده شد