سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

س حکیم زاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
ش قنبری –
ر حیدری –
ر منافر فر – پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

آرتمیا سخت پوست کوچکی هست که قادرهست در شوری های بسیار بالا تحمل نماید این موجود جهت کنترل فشار اسمزی درون سلولی بایستی دارای سیستم تنظیم فشار اسمزی ویژه ای می باشد درهمین راستا سنتز برخی از پروتئین های ناقل یونی در شرایط استرس زای محیطی افزیاش می یابد. دراین مطالعه اثر دو شوری مختلف برروی پروفایل پروتئینی و میزان RNA کل در دو تیپ آرتمیای دو جنسی A. Franciscana و parthenogenetic Artemia که از نواحی دریاچه ارومیه تهیه شده بود موردبررسی قرارگرفت. بدینمنظور این دو جمعیت به مدت ۱۵ روز در شرایط آزمایشگاهی و در شوری ۲۴۰ و ۴۰ گرم در لیتر پروفایل پروتئین های محلول بروش SDS-PAGE و میزان RNAکل در دو جمعیت بررسی شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری مابین میزان پروتئین و RNA کل ما بین آرتمیای بکرزا و دو جنسی وجود دارد p>0.05