سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرحیم اوجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
سجاد قائدی کچویی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور ارزیابی دور آبیاری و مقدار نیتروژن بر رقابت علفهای هرز و گیاه ذرت، آزمایشی در قطعه زمینی ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه ۹- به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال زراعی ۰ تکرار در شهرستان فسا واقع در استان فارس انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در سه سطح شامل ۶روزه، ۱۲روزه و ۱۸ روزه و کود نیتروژن در چهار سطح شامل ۱،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰ کیلوگرم در هکتار. از منبع کود اوره ۴۶% بودسپس بذرهای رقم ۷۰۴ ذرت به فواصل ۷۵ سانتیمتر کاشته شد و پس از سبز شدن در مرحله ۶برگی تنک شد و به تراکم کاشت ۸ بوته در متر مربع( ۷۴۰۰۰ بوته در هکتار) رسید. دوهفته پس از اعمال تیمارها وزن خشک علفهای هرز در کرت های آزمایشی به تفکیک اندازه گیری شد همچنین در پایان فصل عملکرد بیولوژیک وعملکرد دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش کاربرد نیتروژن در شرایط بدون تنش آب، تاثیر معنی داری بر کاهش درصد وزن خشک علفهای هرز نداشته است بطوریکه افزایش نیتروژن باعث کاهش کنترل علف هرز شده ودرصد کاهش وزن خشک علفهای هرز کاهش یافت. بهترین تیمار از نظر تولید عملکرد، تیمار بدون کاربرد نیتروژن در شرایط بدون تنش می باشد چرا که حداکثر کنترل و کاهش وزن خشک علف هرز را در این تیمار داشتیم.