سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرحیم اوجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
سجاد قائدی کچویی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسل
فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور ارزیابی دور آبیاری و مقدار نیتروژن بر رقابت علفهای هرز و گیاه ذرت، آزمایشی در قطعه زمینی به۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ۹- مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال زراعی ۰در شهرستان فسا واقع در استان فارس انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در سه سطح شامل ۶روزه، ۱۲روزه و ۱۸ روزه و کود نیتروژن در چهار سطح شامل ۰،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره ۴۶%بود. سپس بذرهای رقم ۷۰۴ ذرت به فواصل ۷۵ سانتیمتر کاشته شد و پس از سبز شدن در مرحله ۴ ۶ برگی تنک شدو به تراکم کاشت ۸ بوته در متر مربع رسید. سپس در پنج مرحله میزان سطح برگ ذرت به ترتیب ۲ هفته، ۴هفته، ۸ ، ۶ و ۱۰ هفته پس از اعمال تیمارها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کود نیتروژن، بر سطح برگ معنیدار است. حداکثر سطح برگ مربوط به تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروزن در هکتار در ۸ هفته پس از کاشت معادل ۹۸ سانتیمتر مربع به دست آمد که از این نظر تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها داشت. در این مرحله کمترین سطح برگ مربوط به تیمار مصرف ۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان ۷۱ سانتیمتر مربع بود. همچنین اثرات متقابل نشان داد که حداکثر سطح برگ در دور آبیاری ۶ روزه و مقدار مصرف نیتروژن ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار با ۱۰۱سانتیمتر مربع و حداقل سطح برگ در دور آبیاری ۱۸ روزه و عدم استفاده از نیتروژن با مقدار ۳۳ سانتیمتر مربع میباشد