سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد قائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
محمدرحیم اوجی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
فرهاد مهاجری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور ارزیابی دور آبیاری و مقدار نیتروژن بر رقابت علف های هرز و گیاه ذرت، آزمایشی در قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در سال زراعی ۹۰ – ۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان فسا واقع در استان فارس انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دور آبیاری در سه سطح شامل ۶روزه، ۱۲ روزه و ۱۸ روزه و کود نیتروژن در چهار سطح شامل ۰، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره ۴۶ % بود. سپس بذرهای رقم ۷۰۴ ذرت به فواصل ۷۵ سانتیمتر کاشته شد و پس از سبز شدن در مرحله ۴- ۶ برگی تنک شد و به تراکم کاشت ۸ بوته در متر مربع رسید. سپس در پنج مرحله میزان سطح برگ ذرت به ترتیب ۲ هفته، ۴ هفته، ۶ ، ۸ و ۱۰ هفته پس از اعمال تیمارها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کود نیتروژن، بر سطح برگ معنی دار است. حداکثر سطح برگ مربوط به تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروزن در هکتار در ۸ هفته پس از کاشت معادل ۹۸ سانتیمتر مربع به دست آمد که از این نظر تفاوت معنی داری با دیگر تیمارها داشت. در این مرحله کمترین سطح برگ مربوط به تیمار مصرف ۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان ۷۱ سانتیمتر مربع بود. همچنین اثرات متقابل نشان داد که حداکثر سطح برگ در دور آبیاری ۶ روزه و مقدار مصرف نیتروژن ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار با ۱۰۱ سانتیمتر مربع و حداقل سطح برگ در دور آبیاری ۱۸ روزه و عدم استفاده از نیتروژن با مقدار ۳۳ سانتیمتر مربع می باشد