سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا صباغی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغبانی، ابهر
احمد گلچین – هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغبانی، ابهر، ا
محمدامیر دلاور – هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گروه علوم باغبانی، اب

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین دور آبیاری و میزان مصرف گوگردی عنصری در پیاز رقم قرمزآذرشهر، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده (Split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به اجرا در آمد. دور آبیاری به عنوان کرت اصلی در دو سطح (هفت و چهارروز یکبار) و گوگرد به عنوان کرت فرعی در سه سطح (صفر، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفتند.صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از عملکرد سوخ، ارتفاع گیاه و میزان کاهش وزن سوخ در اثر انبارداری.نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری و سطوح گوگرد مصرفی و اثر متقابل آنها بر صفات عملکرد سوخ، وزنانباری سوخ، طول گیاه در سطح ۱% معنی دار است و بالاترین میزان عملکرد سوخ و طول شاخسار گیاه پیاز از دور آبیاریهر چهار روز یکبار به همراه مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار بدست آمد. همچنین اثر دور آبیاری بر میزان کاهشوزن سوخ در اثر انبارداری در سطح ۱% معنی دار بود و با کاهش دور میزان کاهش وزن سوخ در اثر انبارداری افزایش یافتاما اثر گوگرد مصرفی و اثر متقابل دورآبیاری و گوگرد مصرفی معنی دار نیست. کمترین میزان کاهش وزن سوخ در اثرانبارداری به میزان ۱۹/۰۵ درصد از تیمار آبیاری ۷ روز یکبار و مصرف ۱۰۰۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار بدست آمد.