سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زنگویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
داود اکبری نودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
فضل شیردل شهمیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مقادیر سوپرجاذب، دور آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد توت فرنگی رقم سلوا (selva) انجام پذیرفت. طرح در قالب اسپیلت پلات فاکتوریل با ۳ تکرار و به صورت گلدانی در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل، پلیمر سوپرجاذب رطوبت با ۵ سطح (۰، ۲۵/۰، ۵/۰، ۷۵/۰ و ۱ درصد وزنی)، دور آبیاری با ۳ سطح (۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد تخلیه رطوبت در دسترس) و مقادیر کود نیتروژن با ۳ سطح (۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم نیتروژن در ۱۰۰ گرم خاک خشک) بوده است. نتایج نشان داد که اثر سوپرجاذب رطوبت، درصد رطوبت در دسترس و مقادیر کود نیتروژن بر روی عملکرد توت فرنگی، متوسط طول بوته، متوسط طول ریشه، سطح برگ، تعداد میوه معنی دار شده است. بیشترین تاثیر سوپرجاذب و رطوبت در دسترس بر روی عملکرد توت فرنگی، متوسط طول ریشه، متوسط طول بوته، سطح برگ، تعداد میوه در تیمار ۱ درصد وزنی سوپرجاذب و ۳۰ درصد تخلیه رطوبت در دسترس بوده است. بیشترین طول ریشه در ۷۰ درصد رطوبت در دسترس بدست آمد. بیشترین تاثیر مقادیر کود نیتروژن بر روی عملکرد توت فرنگی، متوسط طول ریشه، متوسط طول بوته، سطح برگ، تعداد میوه در تیمار ۱۰۰ میلی گرم نیتروژن در ۱۰۰ گرم خاک خشک بدست آمد