سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغب
احمد گلچین – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغبانی ، ابه
محمدامیر دلاور – عضو هیئت علمی مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور دستیابی به مناسبترین دور آبیاری و میزان مصرف کود نیتروژنه در پیاز رقم سوئیت اسپانیش، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به اجرا در آمد. دور آبیاری به عنوان کرت اصلی در دو سطح شامل (هفت روز یکبار و چهار روز یکبار) و نیتروژن به عنوان کرت فرعی درچهار سطح (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی در این آزمایش عبارت بودند از عملکرد سوخ، نسبت قطر سوخ به قطرگردن آن، وزن انباری سوخ و کاهش وزن سوخها در اثر انبارداری. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری و سطوح نیتروژن و اثر متقابل آنها بر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح ۱% معنی دار است و بالاترین میزان عملکرد پیاز از مصرف ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به همراه دور آبیاری هر چهار روز یکبار بدست آمد. همزمان با افزایش عملکرد بر اثر افزایش نیتروژن مصرفی و کوتاه شدن فاصله آبیاری نسبت قطر سوخ به قطرگردن آن نیز افزایش پیدا کرد. کاهش وزن سوخهای پیاز در اثر انبارداری با ازدیاد مصرف نیتروژن و کوتاه شدن دور آبیاری افزایش یافت.