سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر حیدری – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
سعید سیف زاده – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، ایران
امیرحسین شیرانی راد – استاد موسسه اصلاح نهال و بذر کرج

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود فسفات برعملکرد ذرت شیرین در شرایط مختلف آبیاری در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در منطقه شیداصفهان قزوین به اجرا در آمد. این آزمایش به صروت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. دور ابیاری در ۴ سطح(I1: آبیاری شش روزه،I2: آبیاری نه روزه،I3: آبیاری دوازده روزه،I4: آبیاری پانزده روزه) در کرت های اصلی و کود فسفر در ۳ سطح(P1: میزان توصیه شده برابر ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار،P2: ا۲۵ درصد بیش ازمیزان توصیه شده برابر ۲۵۰ کیلوگرم در هکتاروP3: ا۵۰ درصد بیش ازمیزان توصیه شده ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتندنتایج نشان داد که اثر ساده دور آبیاری و فسفر بر وزن هزار دانه عملکرد دانه و عملکرد بلال سبز در سطح احتمال ۱% معنی دار بودند اما بر شاخص برداشت معنی دارنبودند. همچنین اثر متقابل دور آبیاری و فسفر فقط بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. بیشترین مقدار عملکرد بلال سبز از شرایط آبیاری ۶ روزه با میانگین ۱۲۸۸۰ کیلوگرم در هکتار حاصل شد که با تیمار آبیاری ۹ روزه با میانگین ۱۱۶۷۰ کیلوگرم در هکتار در یک گروه آماری مشترک قرار گرفتند. کمترین مقدار عملکردبلال سبز نیز متعلق به تیمار آبیاری ۱۵ روزه با میانگین ۹۱۴۷ کیلوگرم در هکتار بود. همچنین بیشترین مقدار از تیمار ۳۰۰ کیلوگرم فسفر خالص در هکتار با میانگین ۱۲۵۳۰ کیلوگرم در هکتار بلال سبز و کمترین مقدار متعلق به تیمار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر خالص با میانگین ۱۰۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بود.