سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه پورعبدی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، مدرس دانشگاه آزاد
سعید شاکریان – استادیار دانشکده ی تربی بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه فیزیولوژ
عبدالحمید حبیبی –
زینب پورعبدی – دانشجوی فیزیوتراپی دانشگاه علو پزشکی اصاهان

چکیده:

باتوجه به افزایش چاقی وکم تحرکی درجامعهامروزی، تشویق وترغیب افرادجامعه به انجام فعالیت های بدنی مناسب و علمی و بررسی برنامههای ورزشی با ساختار مختلف امری مهم است. در این پژوهش اثر ۳۰-۲۸ دقیقه دورههای کوتاه مدتدویدن اینتروال ۴×۷دقیقه ای( با شدت متوسط برای ۸ هفته بر روی برخی از متغیر های ترکیب بدن و آمادگی هوازی ) Vo2max (، دختران دانشجوی غیر ورزشکار بررسی شده است . بدین منظور ۲۶دانشجوی دختر غیرورزشکار، ۱۹ تا ۲۳ سال؛ درصد چربی بزرگتر از ۳۰ ، و vo2max زیر ۴۰ میلی- لیتر/کیلوگرم/دقیقه؛ به صورت تصادفی در دو گروه تمرین ) n=16 (، و کنترل ) n=10 (، تقسیم بندی شدند . وزن،شاخص توده بدن، درصد چربی زیرپوستی و ماکزیمم اکسیژن مصرفی ) VO2max ( به عنوان شاخص های سلامتیافراد؛ قبل و پس از شش هفته مورد اندازهگیری قرار گرفت. برای مقایسهی تغییرات درون گروهی و بینگروهی از آزمون t همبسته و تحلیل واریانس یکراهه ) ANOVA ( و آزمون پیگردی TOKEY در سطح معنیداری P<0/05استفاده شد. یافتههای پژوهش حاضر بیانگر اهمیت ترکیب دورههای کوتاه مدت فعالیت و استراحت ، برای ۳۰ دقیقه در روز می باشد. نتایج این پژوهش به روشنی نشان داد؛شش هفته تمرین اینتروال باعث بهبود در متغیرهای ترکیب بدن )کاهش معنیداری در وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی زیر پوستی ( و افزایش معنی دار در حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیهای تحقیق مشاهده شد