سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس صدق آمیز – هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیق حاضردرسال ۱۳۸۵ دردانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه شیراز واقع درشهرستان داراب با استفاده از طرح کرت های خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا گردید تیمارها شامل دورآبیاری درچهارسطح ۳۰و۶۰و۹۰و۱۲۰ میلیمتر تبخیر ازتشتک کلاسA بعنوان فاکتوراصلی همراه با سه رقم کلزای بهاره هایولا ۳۰۸ و هایولا ۴۰۱ و RGS 003 به عنوان فاکتورفرعی درنظر گرفته شد دراین تحقیق با افزایش دورآبیاری عملکرد دانه کاهش یافت بالاترین عملکرد دانه دردورآبیاری ۳۰وکمترین آن دردورآبیاری ۹۰ بدست آمد عملکرد دانه رقم هایولا ۴۰۱ بیشتر از دو رقم دیگر بود با افزایش دورابیاری تفاوت معنی داری دروزن هزاردانه بین هرچهاردورآبیاری مشاهده نشد تاثیر دورآبیاری و رقم بردرصدروغن بین دودوراول ۳۰و۶۰ و دوم ۹۰و۱۲۰ معنی دار ولی درداخل آنها معنی دار نبود شاخص برداشت نیز برای سه دوراول معنی دارنبود بیشترین درصد روغن و شاخص برداشت ازرقم هایولا ۳۰۸ بدست آمد کمترین میزان شاخص برداشت ازرقم RGS 003 حاصل گردید.