سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
منصور سلطانیه – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق پس از حل شدن اکسید نیکل در نمک کریولیت، احیا اکسید نیکل و تشکیل ترکیب بین فلزی Al3Ni2 به طور هم زمان در سه دما ی ۸۸۰ و ۹۴۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و دربازده ۴۰-۲/۵ دقیقه بررسی شد. تغییرات میزان نیکل در نمونه ها ی فلز ی و نمک، در زمان ها و دماها ی مختلف توسط دستگاه طیف سنجی جذب اتمی (AAS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد افزا یش دما و زمان اثر مثبتی بر فرایند احیا و تشکیل ترکیب بین فلزی Al3Ni2 داشته و جرم ن یکل نمونه فلز ی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و زمان ۱۰ دقیقه به بیشترین مقدار خود رسیده است. از طرفی دادههای به دست آمده از تغییرات نیکل در نمونه های فلزی و نمک با محاسبات تئوری منطبق میباشد . همچنین نتایج XRD و EDS نشان میدهد که نمونههای فلزی شامل فازهای Al و Al3NiوAl3Ni2 بوده و در آنها فازهای NiO و Ni و Al2O3 مشاهده نشد.