سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید خلج زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسیتغییرات ترکیبات شیرتحت تاثیردما دریک گاوداری صنعتی درسالهای ۸۵و۸۶و۸۷ بود اطلاعات مربوط به گاوداری صنعتی درسه سال با استفاده از رویه مدلخطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که اثردما برتغییرات درصد چربی پروتئین ودانسیته معنی دار می باشد p<0/05 و همچنین مقداردرصد چربی و پروتئین دانسیته با افزایش دما کاهش یافت بنابراین اعمال روشهای مدیریتی جهت کاهش دما می تواند بربهبود کیفیت ترکیبات شیرموثر باشد.