سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد صادقی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوشیمی، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و
مهران رضایی – استادیار، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو
احسان امینی عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نانوشیمی، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و

چکیده:

نانوسیمهای دی اکسید منگنز در فاز آلفا (α-MnO2با روش ساده هیدروترمال ساخته وسپس توسط محلول حاوی مسCu2+مورد تلقیح قرار گرفتند. نمونه های ساخته شده با استفاده از پراش سنجی پرتویXXRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)مورد بررسی قرار گرفتند. ترکیب % ۲۰ حاوی نانو سیمهای دی اکسید منگنز/اکسید مس در سه دمای ۳ ۴۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شده و فعالیت کاتالیستی آنها در واکنش اکسیداسیون دما پایین منوکسید کربن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی ازفعالیت بالاتر نمونه های کلسینه شده در دمای پایین می باشد