سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول حبیب الهی – دانشجوی کارشناسی متالورژی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل الله قیصری – استادیار گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهروز آقاجانی – مربی متالورژی سازمان آموزش فنی و حرفهای اصفهان

چکیده:

فولاد ۹X 53CrMnNiN 21-به عنوان فولاد سوپاپ دود در سوپاپهای دوجنسی خودروهای سبک به کار میرودعملیات حرارتی پیرسختی این فولاد یکی از مراحل مهم طی فرآیندهای تولید آن میباشد. در مقاله پیش رو تاثیر این ع ملیات در دماهای مختلف بر سختی و ریزساختار این فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونهها در دمای ۱۱۶۰ به مدت ۴۵ دقیقه تحت عملیات آنیل انحلالی قرارگرفت و به سرعت در آب سرد شد. سپس در زمان ثابت ۴ ساعت بین دماهای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد، عملیات رسوبسختی بر روی آنها صورت گرفت. پس از پایان عملیات پیرسازی، نمونهها مورد ارزیابی ریزساختاری و سختیسنجی قرارگرفت. نتایج بیانگر آن است که در زمان ثابت با افزایش دمای پیرسازی، ابتدا سختی نمونهها تا دمای ۸۰۰ افزایش یافته و پس از آن کاهش مییابد. نتایج بررسیهای ریزساختاری نیز حاکی از آن است که در دماهای پایین پیرسازی، رسوبهای ریز ۶Cr23C در زمینه ظاهر شده و با افزایش دما تا ۸۰۰ ، این رسوبها از نظر کسر حجمی به بیشترین مقدار رسیده است. همچنین در این دما رسوبات سلولیCr2Nمشاهده شد؛ که با افزایش بیشتر دما این رسوبات جایگزین رسوبهای ریزCr23C 6گردیدند.