سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کریمی صحنه سرایی – دانشجو ، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیِ دا
حسین سرپولکی – دانشیار ، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیِ دا
سعید رستگاری – استادیار ، مهندسی مواد و متالورژی ، دانشکده مهندسی مواد و متالورژیِ د

چکیده:

پوشش نانو ساختار تیتانیا توسط فرآیند سل ژل و روش غوطه وری بر روی پایه فولاد زنگ نزن۳۱۶L تشکیل و پس از عملیات خشک کردن در دماهای بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شد. رفتار حرارتی تیتانیای حاصل از سل، ساختار کریستالین آن و همچنین مورفولوژی پوششها به ترتیب توسط آزمون توزین حرارتی و آزمون حرارتی افتراقی (TG/DTA آزمون پراش اشعه ایکسXRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانیFE-SEM مورد سنجش قرار گرفت. فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش نیز توسط تجزیه محلول متیل اورنژ طی گذشت زمان تابش نور ماورای بنفش به سطح پوشش تیتانیا مورد سنجش قرار گرفت. طی عملیات حرارتی نمونهها بعد از خروج آب و الکلی که بصورت فیزیکی جذب شدهاست مواد آلی درون آن خارج میگردد که همراه با جوانه زنی فاز آناتاز از فاز آمورف و فاز روتایل ار فاز آناتاز به ترتیب درحدود دمای ۳۰۰ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد است. نتایج حاکی از تشکیل پوششی یکنواخت و مناسب است که بهترین نتیجه فوتوکاتالیستی مرتبط با نمونه عملیات حرارتی شده در ۴۵۰ درجه سانتیگراد است که دارای بیشترین درصد فاز آناتاز و کوچکترین اندازه کریستالیت است