سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان،
روناک مرادی درمرانی –
مسعود حیدریان – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،

چکیده:

در این مقاله، تاثیر دماهای سنتز ۱۵۱ C 211° در شرایط هیدروترمال برای تولید نانوذرات و نانوصفحات بوهمیت بررسی گردید. به کمک آنالیزهای XRD و FTIR به ترتیب فاز تشکیل شده و گروهای عاملینمونههای سنتز شده شناسایی گردید و مورفولوژی و تشخیص نانوبودن ذرات با استفاده از آنالیزهای TEM و FESEM انجام گرفت و در نهایت سطح ویژه، حجم حفرات و قطر ذرات با استفاده از آنالیز جذب و دفع نیتروژن انجام گرفت. نتایج آنالیزهای XRD و FTIR نشان دادند که فاز بوهمیت بدست آمده خالص و بدون هیچ گونه ناخالصی میباشد. تصاویر FESEM و TEM نشاندادند که بوهمیتهای سنتز شده در دماهای کمتر از°C 175 به شکل ذرات تقریباً کروی شکل می باشند و افزایش دمای سنتز ) °C 211 ( باعث تولید نانوصفحههای کریستالی بوهمیت میگردد. بیشترین سطح ویژه ) m2/g 131 ( و ریزترین ذرات ) nm 11 ( مربوط به بوهمیت سنتز شده در دمای C 151° است.