سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالقادر عنایتی – سرپرست تحقیقات گندم گروه صنعتی پژوهشی زر
حمید نجفی خان به بین – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دانشگاه تهران
مجتبی سوخته سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
جلال مومنی – کارشناس علوم و تکنولوژی بذر موسسه تحقیقات ثبت نهال و کنترل و گواهی بذ

چکیده:

پرایمینگ بذر روشی کارا در بهبود استقرار بذر است که میتواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانهزنی، سبز شدن و افزایش دامنه جوانهزدن بذرها در شرایط محیطی تنشزا از قبیل شوری، دما و خشکی شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دروم پرایمینگ بر جوانهزنی بذور دو رقم گندم نان تجن و آرتا تحت تنش خشکی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران در تابستان ۱۳۸۷ انجام شد. تیمار درومپرایمینگ به مدت ۱۲ ساعت در دو دمای ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد بر بذور گندم اعمال شد، سپس بذور در تنشهای ۶- و ۸- بار با ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی مولفههای ،-۴ ،- خشکی صفر (شاهد)، ۲ جوانهزنی شامل درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و طول گیاهچه کاهش یافت اما میزان این کاهش برای بذرهای درومپرایمینگ شده در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد کمتر بود. در کلیه سطوح خشکی بذرهای درومپرایمینگ شده در دمای ۲۰ درجه نسبت به بذور درومپرایم شده در ۱۵ درجه سانتیگراد، دارای درصد جوانهزنی و طول گیاهچه بیشتری بودند. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که درومپرایمینگ در دمای ۲۰ درجه نسبت به ۱۵ درجه باعث بهبود بیشتر مولفههای جوانهزنی گندم نان در شرایط تنش خشکی میشود و مقاومت گیاه گندم را در مقابل تنش خشکی در مرحله اولیه جوانهزنی افزایش میدهد