سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم دینی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مواد

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر دمای آزمایش کشش (۱۲۵- تا ۴۰۰ Oc) بر تحولات ریز ساختاری و خواص مکانیکی یک فولاد پرمنگنز TWIP با ترکیب Fe-31Mn-3Al-3Si مورد ارزیابی قرار گرفته است. از آزمایش های XRD و SEM و TEM برای بررسیهای ریزساختاری استفاده شد. همچنین انرژی نقصدر چیده شدن (SFE) آلیاژ نیز توسط مدل ترمودینامیکی محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان می ده د که با افزایش دما، تنش تسلیم و استحکام کششی فولاد به صورت ملایم کاهشپیدا میکند. با این حال، درصد ازدیاد طول کل با افزایشدما تا ۲۵-oC به یک مقدار حداکثر می رسد. علاوه بر این، بررسیهای ریزساختاری نشان می دهد که در دماهای ۲۰۰ تا ۴۰۰oC (SFE:60-58J/m2) ، تغییرشکل عمدتاً از طریق لغزش نابجایی ها صورت گرفته و هیچگونه دوقلویی مکانیکی در ریزساختار مشاهده نمیگردد. در دماهای ۲۰۰ تا -۲۵oC (SFE:35-60mJ/m2) ، هر دو مکانیزم مشارکت دارند که باعث دستیابی به یک ازدیاد طول حداکثر میگردد. در دماهای ۲۵- تا -۱۲۵oC (SFE:20-35mJ/m2) ، همچنان دوقلویی شدن و لغزش نابجاییها مکانیزمهای اصلی تغییرشکل به شمار می آیند، اما تغییر سینتیک تشکیل دوقلوییهای مکانیکی تا حدودی باعث کاهش درصد ازدیاد طول کل میگردد.