سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا ابراهیم پور –
امیر عابدی –
مجید عباسی –

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر دمای آستمپرینگ بر ریزساختار و رفتار سایشی چدن نشکن مورد مطالعه و ارزیابی قرارگرفته است. به این منظور نمونه های ریختگی چدن نشکن در دمای۷° آستنیته و سپس در گستره دمایی ۲۴۰ تا۰۰۴° به مدت ۲ساعت تحت فرآیند آستمپرینگ قرار گرفته است. سپس مقاومت به سایش نمونه های مزبور با آزمون پین روی دیسک درشرایط خشک مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این بررسی مطالعات ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ های نوری و SEM و میکروسختی سنجی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ریزساختار آسفریت (تیغه های فریت در زمینه آستنیت) به همراه مقداری آستنیت باقی مانده از مشخصه های مهم چدن آستمپر شده است که مورفولوژی و مقدار آنها تابعی از دمای آستمپرینگ است. با کاهش دمای آستمپرینگ از ۴۰۰ درجه به۴۰° ، درصد آستنیت باقیمانده کاهش یافته و به تبع آن درصد تیغه های فریتی افزایش می یابد. در این شرایط، سختی فاز زمینه از ۲۷۵ ویکرز به ۵۸۵ ویکرز افزایش یافته و مقاومت به سایش تقریبا دو برابر می شود