سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

صفیه موسوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
جعفر حاجیلو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
حمید رهنمون – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر دماهای ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد بر دینامیک رشد لوله گرده در شرایط کنترل شده، در ارقام نک پلوساولترا، آذر، سهند، فرانیس و ژنوتیپ های K100 و K105 بادام انجام شد. گردهافشانی در شرایط کنترل شده در اتاقک رشد در دماهای مختلف انجام گرفت. ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از گردهافشانی، مادگی گلها تثبیت شده و پس از طی مراحل آمادهسازی، روند رشد لوله گرده با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی دانه گرده و درصد لولههای گرده در بخشهای مختلف خامه و درون تخمدان در بین ارقام و ژنوتیپهای مورد بررسی تفاوت معنیداری داشت. بالاترین درصد جوانهزنی دانه گرده در رقم فرانیس مشاهده گردید. اما بالاترین درصد لولههای گرده در تخمدان در رقم نکپلوساولترا مشاهده شد. با افزایش دما درصد جوانهزنی و درصد لولههای گرده در بخشهای مختلف خامه و درون تخمدان افزایش یافت..