سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
فاطمه فاطمی نیک – مدرس کشاورزی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثراشعه گاما ونمک جهت بدست آوردن افزایش جوانه زنی و کالوس زایی درگیاه جو رقم آرامیر انجام شد بذرهای رسیده و سالم پس ازپرتودهی با ۳دز ۳۷۵و۲۵۰و۱۲۵ گری درمحیط کشت ms با ۴غلظت نمک ۳۰و۲۰و۱۰و۰ میلی موس کشت شد نتایج نشان داد تیمار نمک ۲۰میل موس با گاما ۳۷۵ گری کمترین درصد جوانه زنی را نشان داد طول ریشه چه درتمام تیمارهای شوری با اشعه گاما کاهش داشت و در۲۵۰و۳۷۵گری درتمام غلظت های شوری ریشه چه تشکیل نشد وزن دانه درغلظت های نمک نسبت به شاهد تغییر معنی داری نداشت وزن تروخشک و اندازه کالوس با افزایش غلظت نمک و اشعه کاهش داشت.