سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد محمدی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد سنقر
محسن درکه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،مدرس دانشگاه پیام نور
حسن رضایی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:

اضطراب امتحان نوعی شایعی ازاضطراب عملکرد است این نوع اضطراب میتواند باعث کاهش کارایی تحصیلی درفرد مبتلا شود روشهای درمان شناختی رفتاری و روش حل مساله میتواند ازروشهای موثربرکاهش این اختلال باشد هدف ازاجرای پژوهش حا ضر اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری برکاهش اضطراب امتحان دانشجویان باشد پژوهش حاضر ازنوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش پیش ازمون پس ازمون با گروه گواه است جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه درسال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ می باشد سطح بالای اضطراب امتحان در۴۰نفر ازدانشجویان بوسیله پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر تایید شد انتخاب بصورت نمونه گیری دردسترس صورت گرفت و بصورت تصادفی به دو گروه ازمایش ۲۰نفر کنترل ۲۰نفر قرارگرفتند پس ازانجام مداخله برای گروه آزمایش هردو گروه مورد ازمون مجدد قرارگرفتند داده ها با استفاده ازروش اماری تحلیل کوواریانس ANCOA مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت