سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس احمدی توسی – شرکت مهندسی باسکو
بیژن گشایشی –
علی معانی –

چکیده:

با وارد شدن منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع نیرو و افزایشسهم آنها در تامین بار الکتریکی این شبکهها، بسیاری از مطالعات طراحی و بهرهبرداری این شبکهها دستخوش تغییر شده که بررسی و به هنگام کردن این مطالعات از مهمترین مسئولیتهای مهندسین شبکههای توزیعبه حساب میآید. از طرفدیگر یکی از مهمترین نارساییهای شبکههای توزیع کشور، تلفات بالای انرژی در این شبکهها است. در مطالعات گذشته نشان داده شده است که تغییرات تلفات انرژی با افزایشدرصد نفوذ منابع تولید پراکنده از یکمنحنیU شکل پیروی میکند، بدین معنی که وارد شدن تولیدات پراکنده ابتدا باعث کاهش تلفات انرژی سالیانه شده اما با عبور درصد نفوذ این منابع از حد مشخصی بسته به مشخصات شبکه، تلفات انرژی سالیانه افزایش مییابد. در این مقاله به جای پرداختن به تلفات، به ارزش ریالی تلفات پرداخته و نحوهی تغییر هزینه تامین تلفات با افزایشنفوذ منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع مطالعه شده و نشان داده میشود که ارزش تلفات نیز از یکمنحنی U شکل پیروی میکند اما نقطهی مینیموم آن در درصد نفوذ بالاتری اتفاق میافتد. نتایج به دست آمده میتواند برای سیاستگذاری تسهیلاتاحداث منابع تولید پراکنده به منظور تنظیم این منابع روی نقطه بهینه مورد استفاده قرار بگیرد