سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی معانی – مهندسین مشاور موننکو ایران
علی محمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

با وارد شدن منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع نیرو و افزایش سهم آنها در تامین بار الکتریکی این شبکه ها، بسیاری از مطالعات طراحی و بهره برداری این شبکه ها دستخوش تغییر شده که بررسی و به هنگام کردن این مطالعات از مهمترین مسئولیتهای مهندسین شبکه های توزیع به حساب میآید. از طرف دیگر یکی از مهمترین نارساییهای شبکههای توزیع کشور، تلفات بالای انرژی در این شبکه ها است. در مطالعات گذشته نشان داده شده استکه تغییرات تلفات انرژی با افزایش درصد نفوذ منابع تولید پراکنده از یک منحنی U شکل پیروی میکند، بدین معنی که وارد شدن تولیدات پراکنده ابتدا باعث کاهش تلفات انرژی سالیانه شده اما با عبور درصد نفوذ این منابع از حدمشخصی بسته به مشخصات شبکه، تلفات انرژی سالیانه افزایش مییابد. در این مقاله به جای پرداختن به تلفات، به ارزش ریالی تلفات پرداخته و نحوهی تغییر هزینه تامین تلفات با افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکههایتوزیع مطالعه شده و نشان داده میشود که ارزش تلفات نیز از یک منحنی Uشکل پیروی میکند اما نقطهی مینیموم آن در درصد نفوذ بالاتری اتفاق میافتد. نتایج به دست آمده میتواند برای سیاستگذاری تسهیلات احداث منابع تولید پراکنده به منظور تنظیم این منابع روی نقطه بهینه مورداستفاده قرار بگیرد.